1 Algemeen

De diensten van BOOST YOUR BODY zijn gericht op gezondheidsbevordering en welbevinden door middel van voedings- en leefstijladviezen en persoonlijke coaching. In dit kader worden door BOOST YOUR BODY ook (zakelijke) trainingen en workshops, Personal Training en BOOSTCAMP verzorgd.

2 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Opdrachtnemer: BOOST YOUR BODY, gevestigd en kantoorhoudende aan Leonard Roggeveenstraat 4, 6708 SL te Wageningen, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 54749204
2. Opdrachtgever: de partij die Opdracht geeft aan BOOST YOUR BODY,
3. Opdracht: de Overeenkomst tot dienstverleningswerkzaamheden,
4. Overeenkomst: een mondelinge of schriftelijke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, waarin minimaal een omschrijving van de uit te voeren werkzaamheden en een uurtarief of een vast honorarium zijn vastgesteld,
5. Partijen: Opdrachtnemer en Opdrachtgever gezamenlijk.

3 Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding van BOOST YOUR BODY, op iedere Overeenkomst tussen Opdrachtgever en BOOST YOUR BODY en op iedere Overeenkomst die hiervan het gevolg kan zijn,
2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Overeenkomsten met BOOST YOUR BODY, waarvoor BOOST YOUR BODY derden betrekt voor de uitvoering ervan,
3. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten, gesloten met affiliate partners van BOOST YOUR BODY,
4. Van deze algemene voorwaarden kan alleen worden afgeweken als dit vooraf uitdrukkelijk en schriftelijk door Partijen is overeengekomen,
5. Andere voorwaarden van Opdrachtgever of derden worden door BOOST YOUR BODY uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze vooraf uitdrukkelijk en schriftelijk door BOOST YOUR BODY zijn aanvaard,
6. Mocht een bepaling in deze algemene voorwaarden ongeldig zijn of ongeldig kunnen worden, dan blijven de andere bepalingen in deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. BOOST YOUR BODY zal deze bepaling dan in overleg met Opdrachtgever vervangen door een geldige bepaling die het meest het doel en de inhoud van de bedoelde bepaling benadert.

4 Offertes en aanbiedingen

1. Elke offerte of aanbieding van BOOST YOUR BODY wordt schriftelijk of via email aangeboden en bevat een duidelijke beschrijving van de diensten die worden aangeboden en de tarieven die daarvoor in rekening worden gebracht,
2. Bij elke offerte of aanbieding van BOOST YOUR BODY wordt gewezen op deze algemene voorwaarden en het feit dat deze te downloaden zijn van de website: www.boost-your-body.nl
3. Alle offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend en verplichten Partijen niet tot het sluiten van een Overeenkomst,
4. De geldigheid van een offerte is 30 dagen na dagtekening, tenzij in de offerte een andere termijn wordt genoemd,
5. Aan een offerte of aanbieding kan geen enkel recht worden ontleend als de dienst waarop deze betrekking heeft niet meer beschikbaar is of de offerte of aanbieding een duidelijke vergissing of verschrijving bevat,
6. Voor de werkzaamheden brengt BOOST YOUR BODY een uurtarief, dagdeeltarief of vast honorarium in rekening. Eventuele overige kosten als reis-, telefoneer-, verblijfs-, accommodatie- en reprokosten worden apart in rekening gebracht,
7. Opdrachtgever zal kosten van derden die worden gemaakt door BOOST YOUR BODY voor het uitvoeren van de Overeenkomst rechtstreeks aan de betrokken derde voldoen. Verloopt de betaling aan derden via BOOST YOUR BODY, dan mag BOOST YOUR BODY een voorschot op de kosten vragen en een toeslag voor administratiekosten doorberekenen,
8. Mondelinge toezeggingen verbinden BOOST YOUR BODY alleen maar als deze door haar uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

5 Totstandkoming Overeenkomst

1. In geval van persoonlijke coaching op het gebied van voeding en leefstijl komt de Overeenkomst tot stand door ontvangst van het ondertekende klantencontract,
2. In geval van (zakelijke) trainingen, workshops, adviezen en overige persoonlijke coaching komt de Overeenkomst tot stand door het schriftelijk of via de e-mail bevestigen van de Opdracht of offerte door BOOST YOUR BODY,
3. In geval van internetverkopen komt de Overeenkomst tot stand door aanschaf van één of meerdere producten van BOOST YOUR BODY door Opdrachtgever. Dit kan zijn rechtstreeks via de website www.boost-your-body.nl of via één van de affiliate partners van BOOST YOUR BODY.

6 Uitvoering Overeenkomst

1. BooSt Your Body voert de Overeenkomst uit volgens de eisen van goed vakmanschap zoals in de branche gebruikelijk en zal zich naar beste inzicht en vermogen inspannen om het beoogde resultaat te bereiken. BOOST YOUR BODY kan echter geen garanties geven met betrekking tot de resultaten van de door haar verrichte studies en verstrekte adviezen.
2. BOOST YOUR BODY mag, na overleg met Opdrachtgever, een deel of het geheel van de overeengekomen werkzaamheden door derden laten uitvoeren,
3. Als de overeengekomen werkzaamheden van BOOST YOUR BODY op verzoek van Opdrachtgever worden uitgesteld of bespoedigd, zijn de kosten daarvan voor rekening en risico van Opdrachtgever.
4. BOOST YOUR BODY mag de uitvoering van de Overeenkomst uitstellen en extra kosten berekenen voor elke dag dat niet begonnen kan worden met de werkzaamheden, als de voor de werkzaamheden benodigde informatie en/of materialen later door Opdrachtgever worden aangeleverd dan afgesproken.
5. Als Opdrachtgever zich niet houdt aan de gemaakte afspraken, mag BOOST YOUR BODY het volledige bedrag van de Overeenkomst in rekening brengen.
6. Als BOOST YOUR BODY kosten maakt om dit bedrag te ontvangen, worden deze doorberekend aan Opdrachtgever.

7 Wijziging Overeenkomst

1. De Overeenkomst kan op elk moment in overleg worden gewijzigd als de omstandigheden daartoe aanleiding geven,
2. Wijziging van en/of aanvulling op de Overeenkomst is alleen mogelijk als alle Partijen daarmee instemmen en dit schriftelijk per e-mail of brief door BOOST YOUR BODY is bevestigd. Na bevestiging maakt de wijziging respectievelijk aanpassing deel uit van de oorspronkelijke opdracht en vormt daarmee één geheel,
3. Als de wijziging en/of aanvulling leidt tot uitbreiding van de werkzaamheden, zullen de kosten hiervoor worden doorberekend aan Opdrachtgever, tenzij de wijziging en/of aanvulling van de Overeenkomst het gevolg is van omstandigheden die aan BOOST YOUR BODY moeten worden toegerekend.

8 Tussentijdse beëindiging Overeenkomst

1. BOOST YOUR BODY mag de Overeenkomst tussentijds beëindigen als Opdrachtgever de factuur niet op tijd en/of volledig betaalt.

9 Betalingsvoorwaarden

1. Betalingen moeten binnen veertien dagen na factuurdatum volledig plaatsvinden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De gegevens in de administratie van BOOST YOUR BODY zijn hiervoor leidend,
2. Voor BOOSTCAMP / Personal Training / Mylogenics / alle andere vormen van training en internetverkopen geldt dat betaling voorafgaand aan de levering van het product dient plaats te vinden,
3. Betaling kan uitsluitend in Euro’s,
4. Bezwaren en klachten geven Opdrachtgever niet het recht de betaling van de factuur geheel of gedeeltelijk uit te stellen,
5. Als een bezwaar door BOOST YOUR BODY terecht wordt bevonden, heeft zij het recht naar keuze de factuur te herzien en het factuurbedrag zoals overeengekomen te wijzigen en/of het geleverde te vervangen door een vergelijkbare dienst of product,
6. Als de factuur vier weken na factuurdatum nog niet is betaald, brengt BOOST YOUR BODY vanaf dat moment de wettelijke rente en incassokosten in rekening,
7. Indien de factuur niet of te laat wordt betaald, zijn alle kosten die BOOST YOUR BODY maakt om het bedrag te ontvangen voor rekening van Opdrachtgever.

10 Aansprakelijkheid

1. BOOST YOUR BODY is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel, van welke aard dan ook, die is ontstaan doordat Opdrachtgever onjuiste en/of onvolledige informatie heeft verstrekt,
2. Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen van BOOST YOUR BODY die geen betrekking hebben op de verstrekte Opdracht,
3. Alle adviezen en tips van BOOST YOUR BODY of haar affiliate partners zijn gebaseerd op opleiding, training en ervaring en zijn niet van medische aard of medisch onderbouwd. De Opdrachtgever dient altijd een arts te raadplegen in geval van twijfel of ontstane klachten,
4. Schade door wederpartij toegebracht aan eigendommen van BOOST YOUR BODY of van affiliate partners, dienen volledig te worden vergoed,
5. De Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor informatieverstrekking over gezondheid en eventuele allergieën. Bij medicijngebruik dient de Opdrachtgever een door BOOST YOUR BODY of haar affiliate partners geadviseerde training of voedingsschema altijd te overleggen met een arts,
6. BOOST YOUR BODY kan niet aansprakelijk worden gehouden voor onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, of door gebruik voor andere dan normale doeleinden van trainingschema’s, trainingshulpmiddelen, voedingssupplementen of andere geleverde producten,
7. BOOST YOUR BODY is niet aansprakelijk voor vermissing van kleding of andere voorwerpen van de Opdrachtgever, die zijn achtergelaten in en de nabijheid van de plaats waar een activiteit wordt uitgevoerd.

11 Overmacht

1. Onder overmacht wordt verstaan elke bijzondere oorzaak en/of omstandigheid, die niet te wijten is aan BOOST YOUR BODY en waarop zij geen invloed kan uitoefenen, waardoor BOOST YOUR BODY haar verplichtingen niet kan nakomen, waaronder begrepen ziekte en/of tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid,
2. In geval van overmacht zal BOOST YOUR BODY daarover direct Opdrachtgever informeren,
3. BooSt Your Body heeft, in geval van overmacht, het recht haar verplichtingen uit te stellen of de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te verlangen dat de inhoud van de Overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft,
4. Opdrachtgever heeft het recht binnen 8 dagen na ontvangst van de mededeling van uitstel van werkzaamheden de Overeenkomst te annuleren. Opdrachtgever is dan wel verplicht het al uitgevoerde gedeelte van de Overeenkomst af te nemen en te betalen,
5. BOOST YOUR BODY is niet aansprakelijk als haar Overeenkomsten en/of andere verplichtingen niet kunnen worden nagekomen door overmacht,
6. In geen geval is BOOST YOUR BODY verplicht een boete of schadevergoeding te betalen in geval van overmacht.

12 Privacy

Gegevens en informatie die voor de totstandkoming en uitvoering van de Overeenkomst door Opdrachtgever worden verstrekt, zullen door BOOST YOUR BODY zorgvuldig en vertrouwelijk worden behandeld. Zonder instemming van Opdrachtgever verstrekt BOOST YOUR BODY deze gegevens en informatie niet aan derden.

13 Intellectueel eigendom

1. BOOST YOUR BODY behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving op alle door haar gemaakte presentaties, documenten, hand-outs, afbeeldingen en/of informatie en ‘knowhow’ die hierop betrekking hebben,
2. Het is niet toegestaan de in 13.1 genoemde zaken op een andere wijze te gebruiken of ter beschikking te stellen dan voor het doel waarvoor ze door BOOST YOUR BODY zijn verstrekt, tenzij BOOST YOUR BODY hiervoor vooraf schriftelijk toestemming heeft gegeven,
3. BOOST YOUR BODY heeft het recht de door uitvoering van een Overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever aan derden wordt verstrekt.

14 BooStcamp / Personal Training / alle andere vormen van training

1. Deelnemers aan BOOSTCAMP / Personal Training / alle andere vormen van training moeten fit zijn, geen gezondheidsklachten hebben en in geval van twijfel overleggen met een (huis)arts,
2. BOOST YOUR BODY of haar affiliate partners zijn niet aansprakelijk voor eventueel letsel, blessures of (indirecte) schade ontstaan tijdens of door een BOOSTCAMP / Personal Training / alle andere vormen van training,
3. BOOST YOUR BODY heeft ten alle tijden het recht om een BooStcamp / Personal Training / alle andere vormen van training te annuleren ingeval van ziekte, extreme weersomstandingheden of andere overmachtsytuaties,
4. BOOSTCAMP / Personal Training / alle andere vormen van training dient voorafgaand aan de training contant te worden betaald.

15 Klachten

1. Klachten over werkzaamheden die door BOOST YOUR BODY zijn uitgevoerd, moeten binnen 7 dagen na constatering, maar uiterlijk binnen 14 dagen nadat de werkzaamheden zijn afgerond, schriftelijk worden gemeld bij BOOST YOUR BODY,
2. Na het verstrijken van de termijn in 15.1 wordt aangenomen dat BOOST YOUR BODY haar verplichtingen correct is nagekomen en dat Opdrachtgever de diensten als juist heeft erkend,

16 Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle Overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing,

17 Slotbepaling

In alle gevallen, waarin deze bepalingen niet voorzien, rust de beslissing bij BOOST YOUR BODY,

Wageningen,  6 januari 2014